نصب همراه صندوق fundMobileApp

سامانه بازار گردانی خودکار

  • تعریف الگوریتم معاملات سهام توسط بازارگردان
  • تعریف پارامترهای مورد نیاز جهت الگوریتم های تعریف شده
  • دارای الگوریتم‌های پیش فرض به منظور تسهیل کاربرد نرم افزار